Faculty Profile

Shu-Fang  Shih

Shu-Fang Shih, PhD, M.Sc., M.B.A.

  • Research Assistant Professor
  • M3525 SPH II
  • 1415 Washington Heights
  • Ann Arbor, Michigan 48109-2029