Faculty Profile

Xu  Shi

Xu Shi, PhD

  • M4525 SPHII
  • 1415 Washington Heights
  • Ann Arbor, Michigan 48109-2029