Faculty Profile

Xiang  Zhou

Xiang Zhou, Ph.D.

    • Associate Professor of Biostatistics
  • 4166 SPH II
  • 1415 Washington Heights
  • Ann Arbor, Michigan 48109-2029